Scripture:

Matthew 6:25

Series: The Book of Ecclesiastes
Speaker: Gary Thomas