Scripture:

Matthew 6:19-21

Series: The Book of Ecclesiastes
Speaker: Gary Thomas