Scripture:

Ecclesiastes 5:10-20

Series: The Book of Ecclesiastes
Speaker: Gary Thomas